Basa Kang Dipaesi Supaya Katon Endah Bregas Lan Ngresepake Diarani

Cantiks.com – Basa Kang Dipaesi Supaya Katon Endah Bregas Lan Ngresepake DiaraniHai Sobat elpedia!! Berikut ini adalah Latihan mengerjakan Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 8 Semester 1. Yuk Gaes!!!.. Buktikan bahwa kamu HEBAT!!!


SELAMAT MENGERJAKAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang kamu anggap benar!
SOAL 1

Karya sastra Jawa gagrak anyar kang awujut gancaran, lan nyritakake saperangan lelakon kang dialami dening paragane diarani …

A. Cerbung
B. Cermis
C. Cerkak
D. Novel

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.

HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU.


SOAL 2

Sing ora kalebu ciri- cirine cerkak yaiku ….

A. Wujude gancaran
B. Kaiket guru gatra lan guru wilangan
C. Ngemot pitutur, piwulang lan pasemon.
D. Ana paraga utama lan paraga panyengkuyung

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.

HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 3

Dasar utawa landasan sing dadi bakuning crita diarani ….

A. Tema
B. Alur
C. Tokoh
D. Latar

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 4

Katerangan ngenani panggonan, wayah, lan kahanan kang ana ing sakjeroning cerita cekak diarani ….

A. Amanat
B. Latar
C. Tema
D. Tokoh

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 5

Kalungguhane pengarang ing sawijining cerita diarani ….

A. Tokoh
B. Latar
C. Sudut pandang
D. Amanat

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 6

Pesen moral lumprahe awujut ajaran sing kepingin diaturake dening pengarang marang sapa wae sing maca cerita iku diarani ….

A. Tema
B. Alur
C. Plot
D. Amanat

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 7

Ing ngisor iki minangka structure cerita cekak kajaba ….

A. Pambuka
B. Pasulayan
C. Pangudare perkara
D. Umpan balik

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 8

Perangan cerkak kang ngandarake perkara kang lagi diadepi dening paraga utama, kalebu punjering cerita, lan kudu ana ing sakjroning crita iku diarani ….

A. Pambuka [orientasi]
B. Pasulayan [komplikasi]
C. Pangudare perkara [ resolusi ]
D. Umpan balik [ implementasi ]

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 9

Tembung – tembung sing beda nanging duwe teges sing pada diarani ….

A. Sinonim
B. Antonym
C. Homonym
D. Homofon

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 11

Kanthi listrik papan lan panggonan dadi padang. Tembung “ padang “ antonime yaiku ….

A. Esuk
B. Enjing
C. Peteng
D. Cemeng

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 12

Bu Guru lagi ngasta ing jero kelas. Tembung ngasta tegese ….

A. Gawa
B. Nyangking
C. Tuku
D. Mulang

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 13

Jinise basa sing dipaesi utawa dipacaki supaya katon luwih endah , merbawani lan ngresepake diarani basa ….

A. Gancaran
B. Ngoko
C. Rinengga
D. Krama

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 14

Ing ngisor iki carane macaki utawa ngrenggani basa supaya katon luwih endah, kajaba ….

A. Milih tembung- tembung sing dirasa luwih endah
B. Ditulis nganggo ukara liya supaya tembunge luwih bregas
C. Nggunakake undha usuke basa sing baku, jangkep.
D. Nggunakake basa sing angel dingerteni dening sing maca.

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 15

Ukara ing ngisor iki sing kalebu basa rinengga yaiku ….

A. Anggenipun tindak sajak kesesa.
B. Majua sayuta ngarsa sekethi wuri
C. Wong iku larane wis suwe
D. Arep dikapakna bakal manut.

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 16

Ing ngisor iki mujudake basa rinengga sing anggone ngrengga sarana nggunakake purwakanthi yaiku ….

A. Sepi ing pamrih rame ing gawe
B. Pranyata wus tata,titi, lan tatas
C. Keparenga kula bade matur
D. Suwene wus nawa candra dasa ari

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 17

Ukara ing ngisor iki sing kalebu paribasan yaiku ….

A. Ing ngarsa sung tuladha
B. Tatag, tangguh, lan trengginas
C. Wiwit kuncung, nganti gelung
D. Kudu sing gemi setiti lan ngati ati

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 18

Bebasan sing unine wis kebak sundukane nduweni teges ….

A. Wis akeh ngelmune
B. Tansah jajan
C. Wong kakehan polah
D. Wis kakehan dosane

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 19

Wong sing nglanggar marang wewalere dewe disalokakake ….

A. Gajah ngidak rapah
B. Kebo kabotan sungu
C. Sumur lumaku tinimba
D. Kutuk marani sunduk

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 21

Pirembugan antarane narasumber karo informan diarani ….

A. Informan
B. Wawancara
C. Tanggap wacana
D. Medhar sapda

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 22

Strukture teks wawancara yaiku ….

A. Carane ngandarake, isi, lan basa
B. Carane nyuguhake, isi, lan penutup
C. Pambuka, cara ngandarake, lan isi
D. Pambuka, isi, lan panutup

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 23

Teks wawancara iku disuguhake kanthi wujud ….

A. Dialog
B. Catetan
C. Monolog
D. Ringkesan

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 24

Basa sing digunakake jroning wawancara kudune nggunakake basa ….

A. Ngako lugu
B. Ngoko alus
C. Krama lugu
D. Krama alus

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 25

Jroning kegiatan wawancara sing dadi punjering pitakonan iku apa jenenge ?

A. Tujuan
B. Pitakonan
C. Informasi
D. Narasumber

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 26

Nindaake wawancara kudune kanthi sopan / andap asor, tegese ….

A. Aweh pakurmatan marang sing diwawancarai
B. Nganggo suba- sita
C. Nganggo basa sing bener
D. Wangsulan a, b, lan c bener kabeh

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 27

Wawancara sing susunan pitakonane ora ditentokake luwih disik lan sing diomongake tergantung marang swasana wawancara diarani ….

A. Wawancara bebas
B. Wawancara individual
C. Wawancara konferensi
D. Wawancara binuka [ terbuka ]

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 28

Wawancara antarane pewawancara tunggal klawan responden kang akeh utawa suwalike diarani ….

A. Wawancara bebas
B. Wawancara individual
C. Wawancara konferensi
D. Wawancara binuka

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 29

Wawancara kanthi wewaton pitakonan kang ora winates wangsulane diarani ….

A. Wawancara bebas
B. Wawancara individual
C. Wawancara konferensi
D. Wawancara terbuka

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 30

Wawancara tertutup yaiku wawancara kanthi wewaton ….

A. Responden kang terbatas
B. Pewawancara kang terbatas
C. Pitakonan kang terbatas
D. Wangsulan a, b, c bener

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 32

Kanggone wong bakulan utawa bisnis, supaya barang dagangane bisa dikenal dening para konsumen perlu dianakake ….

A. Basar
B. Promosi
C. Obral
D. Kulakan

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 33

Strukture teks pariwara utawa iklan yaiku ….

A. Bagian utama, bagian isi, lan bagian geganep
B. Bagian pambuka, bagian isi, lan bagian panutup
C. Bagian isine, bagian pambukane, bagian geganep
D. Bagian pambuka, bagian utamane, bagian panutup

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 34

Jroning struktur teks pariwara, bagian sing kanggo narik kawigatene calon konsumen diaran ….

A. Bagian utama
B. Bagian awak
C. Bagian geganep
D. Bagian resolusi

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 35

Iklan sing digunakake kanggo narik kawigatene wong akeh utawa masyarakat supaya bisa kapikut [tertarik] kanggo nuku ,nduweni, lan gunakake barang sing ditawakake diarani iklan ….

A. Komersil
B. Wara-wara
C. Tawa-tawa
D. Pariwara

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 36

Iklan sing bisa di waca, di deleng, lan dirungokake diarani iklan ….

A. Khusus
B. Elektronik
C. Cithak
D. Sosial

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 37

Ing ngisor iki sing kalebu manfaate iklan yaiku ….

A. Menehi penyuluhan marang sing maca
B. Menehi kabar gembira maraang sing maca
C. Ngrayu wong liya supaya tertarik
D. Menehi ancaman lan panantang marang konsumen

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 38

Nalika arep nulis iklan / pariwara bab- bab sing kudu digatekake yaiku ….

A. Pilihane tembung kudu jelas, padet, lan narik
B. Basane ilmiah tingkat duwur
C. Isine khayal lan ngayawara
D. Ukarane kudu dawa

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 39

Sawijining ukara sing mung duweni gagasan lan polane, jejer wasesa lan lesane gur siji diarani ukara ….

A. Lamba
B. Camboran
C. Tanduk
D. Tanggap

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 40

Para warga lagi pada nyemproti lingkungan nganggo desinfektan kanggo brasta virus corona.

Ukara kasebut kagolong ukara ….

A. Lamba
B. Camboran
C. Tanduk
D. Tanggap

Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

LATIHAN LAGI

SOAL LAINNYA


Basa Kang Dipaesi Supaya Katon Endah Bregas Lan Ngresepake Diarani

Sumber: https://rumahbelajar-elpedia.blogspot.com/2021/12/soal-pas-bahasa-jawa-kelas-8-semester-1.html